ПОЈМОВИ И ПИТАЊА

ПОЈМОВИ У ОСИГУРАЊУ

Уговор о осигурању - у нашем правном систему односи осигурања заснивају се уговором као правним послом, без обзира на то да ли је реч о добровољном или обавезном осигурању. Уговор о осигурању ствара обавезе за обе уговорне стране – осигураник се обавезује да плаћа премију осигурања, а осигуравач да сноси последице остварења ризика.

*

Полиса осигурања представља основну исправу у писаној форми којом се одређују права и обавезе учесника правног односа и која као таква прати посао осигурања.

*

Лист покрића издаје се као потврда о уговореном осигурању и садржи најосновније податке из полисе.

*

Услови осигурања су скуп клаузула у уговору о осигурању којима се уређују права и обавезе и детаљно дефинишу односи између уговарача осигурања и осигуравача. Опште услове осигурања доноси осигуравач унапред по појединим врстама осигурања док се о посебним условима осигурања уговорне стране споразумевају, када се и утврђује коначан садржај полисе и примена додатних клаузула.

*

Осигуравач је правно лице које се Уговором о осигурању обавезује на накнаду штете, односно исплату уговореног новчаног износа кориснику осигурања односно осигуранику и то када се оствари обухваћени ризик. Имајући у виду њихов изузетан друштвени и привредни значај, деловање осигуравача подлеже посебном државном надзору, уз неопходност располагања дозволе за рад осигуравача.

*

Посредник у осигурању је стручни, независни и професионални саветник који има комплетан увид у све понуде осигурања на тржишту када су цене и услови у питању. На основу таквог свеобухватног приступа, бира најбољу понуду и услове према специфичним потребама сваког клијента.

*

Уговарач осигурања је физичко или правно лице које са осигуравачем закључује уговор о осигурању и његова главна обавеза је да плаћа премију осигурања. Код животних осигурања лице које за себе уговара полису уједно је и осигураник.

*

Осигураник је лице чији су живот, имовина, итд. осигурани од уговорених ризика. Код имовинских осигурања то је власник осигуране ствари, коме се по правилу исплаћује надокнада из осигурања, ако наступи осигурани случај.

*

Корисник осигурања је физичко или правно лице које има право на накнаду из осигурања. Када је корисник осигурања истовремено и уговарач осигурања, тада говоримо о једном лицу - осигуранику. Међутим, код уговора о осигурању у своје име, а за туђ рачун, уговарач осигурања није уједно и корисник осигурања, а чак не мора унапред бити познат ни осигуравачу ни кориснику осигурања, довољно је да је уговором о осигурању дефинисано на који начин се корисник осигурања одређује.

*

Премија осигурања је новчани износ који уговарач осигурања треба да плати за осигурање. То је заправо цена осигурања, која се плаћа у целости приликом склапања осигурања уколико уплата премије није другачије уговорена.

*

Осигурана сума представља новчани износ као горњи износ осигуравачеве обавезе који се исплаћује осигуранику уколико наступи осигурани догађај. Уноси се у полису осигурања или се уговором о осигурању, односно законом предвиђа начин њеног утврђивања када наступи осигурани догађај. У одређеним случајевима може бити прекорачена услед трошкова насталих поводом отклањања или умањења штете предузетих по налогу осигуравача.

*

Осигурани случај је настанак околности које, на основу закона или уговора о осигурању, обавезују осигуравача да осигуранику исплати одштету или учини шта друго. Осигурани случај је неизвестан и независан од воље уговарача осигурања, то је догађај чије наступање представља остваривање ризика који је обухваћен осигурањем.

*

Несрећни случај догађај, односно стицај околности који је изненадан, непредвидив и независан од воље осигураника. Може да изазове смрт, телесну повреду, онеспособљеност, оштећеност здравља, умањење радне способности.

*

Трајање осигурања временски оквир током кога осигураник има покриће. Дужина осигураног периода зависи од врсте осигурања, па може да траје од неколико месеци, годину дана и до неколико деценија.

*

Скаденца је период важења уговора о осигурању, односно период за који важи осигуравајуће покриће.

*

Каренца је период на почетку уговореног трајања осигурања за време ког осигуравач није у обавези или је само у делимичној обавези према осигуранику, ако наступи осигурани случај.

*

Франшиза је део штете који, на основу закљученог уговора, осигураник сноси сам. Представља учешће осигураника у штети и тај део се појављује као одређени новчани износ или проценат штете. Може бити добровољна, када осигуравач допушта уговарачу осигурања/oсигуранику да сам одабере висину франшизе у границама које одређује пракса осигурања или обавезна франшиза када осигуравач на почетку одмах намеће франшизу у одређеном износу како би уопште прихватио ризик у осигурање.

*

Бонус је попуст на премију уколико осигураник уопште није имао штету у претходном периоду осигурања или је није имао у одређеном износу. Обрачунава се годишње, приликом плаћања премије, у одређеном проценту. Бонусом се премија прилагођава појединачном ризику, јер се показало да осигураници, којима се овај попуст унапред одобри од стране осигуравача, имају знатно мањи број штета од осталих осигураника.

*

Малус је доплатак на премију који плаћа осигураник уколико је пријављена најмање једна штета за коју је одговоран осигураник.


НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

• Да ли се услуга посредника посебно наплаћује?

Премија Плус као друштво за посредовање у осигурању своју услугу не наплаћује од клијената већ од осигуравајућих кућа.

*

• Да ли постоји финансијски губитак приликом раскидања уговора о осигурању?

Уговор о осигурању је облигациони уговор и сваки клијент има права и обавезе према осигуравајућој кући као што и осигуравајућа кућа има права и обавезе према клијенту. Финансијски губитак постоји уколико дође до превременог раскида уговора према општим условима о осигурању.

*

• Како се плаћа премија осигурања?

Динамику плаћања бирате већ приликом закључења уговора, када можете да се определите за месечно, квартално, полугодишње, годишње или једнократно плаћање.

*

• Које штете су покривене код изливања воде из инсталације?

Покривене су штете на предметима осигурања које су последица изливања воде из инсталација, а не и штета на самим инсталацијама.

*

• Да ли постоји ограничење броја штета по полисама осигурања имовине и колико је пута могуће током једне године пријавити штету?

Не постоји ограничење за број пријављених штета, али збир исплаћених износа по свим штетама у једној осигуравајућој години по једној полиси осигурања не сме да буде већи од осигуране суме.

*

• Да ли путно осигурање важи на територији Републике Србије?

Путно осигурање важи искључиво ван територије Републике Србије.

*

• Да ли путно осигурaње покрива и трошкове хоспитализације?

Уобичајeни пакет путног осигурања подразумева неопходну медицинску помоћ, односно упућивање на лекара, лекарске савете, хитну доставу лекова, организовање посете болесном детету или блиској особи, покривање трошкова лечења и операције, лекова и других средстава, дијагнозу рентгеном, као и болничко лечење, ако је неопходно, итд.

*

• Колико пута у току године је могуће пријавити штету код КАСКО осигурања?

Код већине осигуравајућих кућа се код прве две пријаве штете узима учешће које је уговорено по полиси, односно уколико је уговорено без учешћа онда клијент не плаћа трошкове штете, док је код треће и сваке даље штете обавезно учешће, а висина учешћа зависи од услова осигурања осигуравајуће куће код које је уговорена полиса.

*

• Да ли је потребан записник МУП-а у случају пријаве штете по осигурању од аутоодговорности и каско осигурања?

Код аутоодговорности је потребан записник МУ-аП за све материјалне штете веће од 500€ , док је код износа који су мањи довољан и попуњен Европски записник, уколико су обе стране сагласне. Код каско осигурања је потребан записник МУП-а код већих штета, као и ако је узрок штете обест трећих лица (нпр: вандализам непознате особе на паркингу).

*

• Због чега је осигурање живота повољнији вид штедње од класичне штедње у банци?

Осигурање подразумева најсигурнији вид дугорочне штедње, где у случају одређених околности попут несрећног случаја, болести или дргих нежељених околности, корисник добија осигурану суму, а у најтежим случајевима и до три пута вишу, без обзира на број уплаћених рата. Самим тим, функција осигурања је заштита и финансијско обезбеђивање породице и корисника у случају нежељених околности. Такође, уз осигурану суму исплаћује се и добит по истеку осигурања.

*

• Шта се догоди ако наступи смрт осигураника у току трајања осигурања?

У случају наступања смрти осигураника, осигуравајућа кућа је у обавези да кориснику осигурања исплати осигурану суму, уколико је уговорено животно осигурање са покрићем смрти осигураника.

*

• Шта се дешава ако привремено прекинем или касним са плаћањем премије осигурања живота?

Ваша полиса може привремено да се замрзне током одређеног периода, што се у осигурању зове мировање. Ако осигураник касни са плаћањем и не изврши уплате и након опемена, уговор о осигурању се сторнира, односно раскида. Уколико осигураник жели да реактивира полису, може то учинити у року од годину дана од дана раскида уговора, при чему мора да измири заостале обавезе.

*

• Да ли могу пре истека уговорног периода за осигурање живота да подигнем своја уплаћена средства?

Ви као уговарач/осигураник имате право да у било ком тренутку раскинете уговор о осигурању. У том случају, осигуравајућа кућа ће Вам обрачунати откупну цену полисе, која подразумева део новца који сте уплатили до тог тренутка. У прве три године услед раскида уговора клијент не добија поврат уложених средстава.

*

• Да ли се могу мењати елементи уговора о осигурању живота?

Po isteku osiguravajuće godine moguće je promeniti: premiju osiguranja, način plaćanja premije osiguranja, ugovoriti dopunska osiguranja ili prekinuti ugovor već postojećih

*

• Ако су приликом склапања уговора о осигурању живота, корисници осигурања наведени на полиси, да ли се они могу мењати током трајања осигурања?

Уговарач осигурања у сваком моменту, писаним путем може променити кориснике осигурања.

*

• На колико година могу да закључим полису осигурања живота?

Период трајања осигурања зависи од година осигураника, врсте програма и других параметара. У пракси се обично закључује на период од 10 до 25 година, иако постоје програми где је предвиђено трајање осигурања од 5 до 40 година. Осигураници класичног мешовитог осигурања могу бити лица од 14 до 65 година, с тим да истек осигурања мора бити у 75 години живота.


ПИТАЈТЕ НАС

ВАШЕ ПИТАЊЕ

    Име и презиме:

    E-mail*:

    Питање: