POJMOVI I PITANJA

POJMOVI U OSIGURANJU

Ugovor o osiguranju - u našem pravnom sistemu odnosi osiguranja zasnivaju se ugovorom kao pravnim poslom, bez obzira na to da li je reč o dobrovoljnom ili obaveznom osiguranju. Ugovor o osiguranju stvara obaveze za obe ugovorne strane – osiguranik se obavezuje da plaća premiju osiguranja, a osiguravač da snosi posledice ostvarenja rizika.

*

Polisa osiguranja predstavlja osnovnu ispravu u pisanoj formi kojom se određuju prava i obaveze učesnika pravnog odnosa i koja kao takva prati posao osiguranja.

*

List pokrića izdaje se kao potvrda o ugovorenom osiguranju i sadrži najosnovnije podatke iz polise.

*

Uslovi osiguranja su skup klauzula u ugovoru o osiguranju kojima se uređuju prava i obaveze i detaljno definišu odnosi između ugovarača osiguranja i osiguravača. Opšte uslove osiguranja donosi osiguravač unapred po pojedinim vrstama osiguranja dok se o posebnim uslovima osiguranja ugovorne strane sporazumevaju, kada se i utvrđuje konačan sadržaj polise i primena dodatnih klauzula.

*

Osiguravač je pravno lice koje se Ugovorom o osiguranju obavezuje na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenog novčanog iznosa korisniku osiguranja odnosno osiguraniku i to kada se ostvari obuhvaćeni rizik. Imajući u vidu njihov izuzetan društveni i privredni značaj, delovanje osiguravača podleže posebnom državnom nadzoru, uz neophodnost raspolaganja dozvole za rad osiguravača.

*

Posrednik u osiguranju je stručni, nezavisni i profesionalni savetnik koji ima kompletan uvid u sve ponude osiguranja na tržištu kada su cene i uslovi u pitanju. Na osnovu takvog sveobuhvatnog pristupa, bira najbolju ponudu i uslove prema specifičnim potrebama svakog klijenta.

*

Ugovarač osiguranja je fizičko ili pravno lice koje sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju i njegova glavna obaveza je da plaća premiju osiguranja. Kod životnih osiguranja lice koje za sebe ugovara polisu, ujedno je i osiguranik.

*

Osiguranik je lice čiji su život, imovina, itd. osigurani od ugovorenih rizika. Kod imovinskih osiguranja to je vlasnik osigurane stvari, kome se po pravilu isplaćuje nadoknada iz osiguranja, ako nastupi osigurani slučaj.

*

Korisnik osiguranja je fizičko ili pravno lice koje ima pravo na naknadu iz osiguranja. Kada je korisnik osiguranja istovremeno i ugovarač osiguranja, tada govorimo o jednom licu - osiguraniku. Međutim, kod ugovora o osiguranju u svoje imе, a za tuđ račun, ugovarač osiguranja nije ujedno i korisnik osiguranja, a čak ne mora unapred biti poznat ni osiguravaču ni korisniku osiguranja, dovoljno je da je ugovorom o osiguranju definisano na koji način se korisnik osiguranja određuje.

*

Premija osiguranja je novčani iznos koji ugovarač osiguranja treba da plati za osiguranje. To je zapravo cena osiguranja, koja se plaća u celosti prilikom sklapanja osiguranja ukoliko uplata premije nije drugačije ugovorena.

*

Osigurana suma predstavlja novčani iznos kao gornji iznos osiguravačeve obaveze koji se isplaćuje osiguraniku ukoliko nastupi osigurani događaj. Unosi se u polisu osiguranja ili se ugovorom o osiguranju, odnosno zakonom predviđa način njenog utvrđivanja kada nastupi osigurani događaj. U određenim slučajevima može biti prekoračena usled troškova nastalih povodom otklanjanja ili umanjenja štete preduzetih po nalogu osiguravača.

*

Osigurani slučaj je nastanak okolnosti koje, na osnovu zakona ili ugovora o osiguranju, obavezuju osiguravača da osiguraniku isplati odštetu ili učini šta drugo. Osigurani slučaj je neizvestan i nezavisan od volje ugovarača osiguranja, to je događaj čije nastupanje predstavlja ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen osiguranjem.

*

Nesrećni slučaj događaj, odnosno sticaj okolnosti koji je iznenadan, nepredvidiv i nezavisan od volje osiguranika. Može da izazove smrt, telesnu povredu, onesposobljenost, oštećenost zdravlja, umanjenje radne sposobnosti.

*

Trajanje osiguranja vremenski okvir tokom koga osiguranik ima pokriće. Dužina osiguranog perioda zavisi od vrste osiguranja, pa može da traje od nekoliko meseci, godinu dana i do nekoliko decenija.

*

Skadenca je period važenja ugovora o osiguranju, odnosno period za koji važi osiguravajuće pokriće.

*

Karenca je period na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vreme kog osiguravač nije u obavezi ili je samo u delimičnoj obavezi prema osiguraniku, ako nastupi osigurani slučaj.

*

Franšiza je deo štete koji, na osnovu zaključenog ugovora, osiguranik snosi sam. Predstavlja učešće osiguranika u šteti i taj deo se pojavljuje kao određeni novčani iznos ili procenat štete. Može biti dobrovoljna, kada osiguravač dopušta ugovaraču osiguranja/osiguraniku da sam odabere visinu franšizе u granicama koje određuje praksa osiguranja ili obavezna franšiza kada osiguravač na početku odmah nameće franšizu u određenom iznosu kako bi uopšte prihvatio rizik u osiguranje.

*

Bonus je popust na premiju ukoliko osiguranik uopšte nije imao štetu u prethodnom periodu osiguranja ili je nije imao u određenom iznosu. Obračunava se godišnje, prilikom plaćanja premije, u određenom procentu. Bonusom se premija prilagođava pojedinačnom riziku, jer se pokazalo da osiguranici, kojima se ovaj popust unapred odobri od strane osiguravača, imaju znatno manji broj šteta od ostalih osiguranika.

*

Malus je doplatak na premiju koji plaća osiguranik ukoliko je prijavljena najmanje jedna šteta za koju je odgovoran osiguranik.


NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

• Da li se usluga posrednika posebno naplaćuje?

Premija Plus kao društvo za posredovanje u osiguranju svoju uslugu ne naplaćuje od klijenata već od osiguravajućih kuća.

*

• Da li postoji finansijski gubitak prilikom raskidanja ugovora o osiguranju?

Ugovor o osiguranju je obligacioni ugovor i svaki klijent ima prava i obaveze prema osiguravajućoj kući kao što i osiguravajuća kuća ima prava i obaveze prema klijentu. Finansijski gubitak postoji ukoliko dođe do prevremenog raskida ugovora prema opštim uslovima o osiguranju.

*

• Kako se plaća premija osiguranja?

Dinamiku plaćanja birate već prilikom zaključenja ugovora, kada možete da se opredelite za mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili jednokratno plaćanje.

*

• Koje štete su pokrivene kod izlivanja vode iz instalacije?

Pokrivene su štete na predmetima osiguranja koje su posledica izlivanja vode iz instalacija, a ne i šteta na samim instalacijama.

*

• Da li postoji ograničenje broja šteta po polisama osiguranja imovine i koliko je puta moguće tokom jedne godine prijaviti štetu?

Ne postoji ograničenje za broj prijavljenih šteta, ali zbir isplaćenih iznosa po svim štetama u jednoj osiguravajućoj godini po jednoj polisi osiguranja ne sme da bude veći od osigurane sume.

*

• Da li putno osiguranje važi na teritoriji Republike Srbije?

Putno osiguranje važi isključivo van teritorije Republike Srbije.

*

• Da li putno osiguranje pokriva i troškove hospitalizacije?

Uobičajeni paket putnog osiguranja podrazumeva neophodnu medicinsku pomoć, odnosno upućivanje na lekara, lekarske savete, hitnu dostavu lekova, organizovanje posete bolesnom detetu ili bliskoj osobi, pokrivanje troškova lečenja i operacije, lekova i drugih sredstava, dijagnozu rentgenom, kao i bolničko lečenje, ako je neophodno, itd.

*

• Koliko puta u toku godine je moguće prijaviti štetu kod KASKO osiguranja?

Kod većine osiguravajućih kuća se kod prve dve prijave štete uzima učešće koje je ugovoreno po polisi, odnosno ukoliko je ugovoreno bez učešća onda klijent ne plaća troškove štete, dok je kod treće i svake dalje štete obavezno učešće, a visina učešća zavisi od uslova osiguranja osiguravajuće kuće kod koje je ugovorena polisa.

*

• Da li je potreban zapisnik MUP-a u slučaju prijave štete po osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranja?

Kod autoodgovornosti je potreban zapisnik MUP-a za sve materijalne štete veće od 500€ , dok je kod iznosa koji su manji dovoljan i popunjen Evropski zapisnik, ukoliko su obe strane saglasne.

*

• Zbog čega je osiguranje života povoljniji vid štednje od klasične štednje u banci?

Osiguranje podrazumeva najsigurniji vid dugoročne štednje, gde u slučaju određenih okolnosti poput nesrećnog slučaja, bolesti ili drgih neželjenih okolnosti, korisnik dobija osiguranu sumu, a u najtežim slučajevima i do tri puta višu, bez obzira na broj uplaćenih rata. Samim tim, funkcija osiguranja je zaštita i finansijsko obezbeđivanje porodice i korisnika u slučaju neželjenih okolnosti. Takođe, uz osiguranu sumu isplaćuje se i dobit po isteku osiguranja.

*

• Šta se dogodi ako nastupi smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja?

U slučaju nastupanja smrti osiguranika, osiguravajuća kuća je u obavezi da korisniku osiguranja isplati osiguranu sumu, ukoliko je ugovoreno životno osiguranje sa pokrićem smrti osiguranika.

*

• Šta se dešava ako privremeno prekinem ili kasnim sa plaćanjem premije osiguranja života?

Vaša polisa može privremeno da se zamrzne tokom određenog perioda, što se u osiguranju zove mirovanje. Ako osiguranik kasni sa plaćanjem i ne izvrši uplate i nakon opemena, ugovor o osiguranju se stornira, odnosno raskida. Ukoliko osiguranik želi da reaktivira polisu, može to učiniti u roku od godinu dana od dana raskida ugovora, pri čemu mora da izmiri zaostale obaveze.

*

• Da li mogu pre isteka ugovornog perioda za osiguranje života da podignem svoja uplaćena sredstva?

Vi kao ugovarač/osiguranik imate pravo da u bilo kom trenutku raskinete ugovor o osiguranju. U tom slučaju, osiguravajuća kuća će Vam obračunati otkupnu cenu polise, koja podrazumeva deo novca koji ste uplatili do tog trenutka. U prve tri godine usled raskida ugovora klijent ne dobija povrat uloženih sredstava.

*

• Da li se mogu menjati elementi ugovora o osiguranju života?

Po isteku osiguravajuće godine moguće je promeniti: premiju osiguranja, način plaćanja premije osiguranja, ugovoriti dopunska osiguranja ili prekinuti ugovor već postojećih

*

• Ako su prilikom sklapanja ugovora o osiguranju života, korisnici osiguranja navedeni na polisi, da li se oni mogu menjati tokom trajanja osiguranja?

Ugovarač osiguranja u svakom momentu, pisanim putem može promeniti korisnike osiguranja.

*

• Na koliko godina mogu da zaključim polisu osiguranja života?

Period trajanja osiguranja zavisi od godina osiguranika, vrste programa i drugih parametara. U praksi se obično zaključuje na period od 10 do 25 godina, iako postoje programi gde je predviđeno trajanje osiguranja od 5 do 40 godina. Osiguranici klasičnog mešovitog osiguranja mogu biti lica od 14 do 65 godina, s tim da istek osiguranja mora biti u 75 godini života.


PITAJTE NAS

VAŠE PITANJE

Ime i prezime:

E-mail*:

Pitanje: