НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ

Не дозволите да Ваш пословни подухват, инвестиција, нови ауто или стамбени простор постану узрок Ваших константних брига. Поделите део ризика са осигуравајућом кућом и обезбедите покриће у случају нежељних околности. Поседујемо велико искуство у обезбеђивању најбољих услова и пакета за неживотно осигурање за највеће стране и домаће компаније, као и за физичка лица. Поред осигурања имовине у смислу пословних објеката, кућа, станова, залиха, робе у транспорту, опреме за рад итд, у могућности смо да Вам понудимо програме путног осигурања, каско, аутоодговорност, добровољно здравствено и друге врсте неживотних осигурања.

НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ НА КЛИК ОД ВАС - Уколико желите да за Вас прибавимо најквалитетније понуде жељене врсте неживотног осигурања, посетите нас на нашем новом сајту klikosiguranje.rs, на коме у пар једноставних корака можете попунити и послати осигуравајући захтев, на који ћемо Вам одговорити у најкраћем року.

ВРСТЕ НЕЖИВОТНИХ ОСИГУРАЊА

ПУТНО ОСИГУРАЊЕ

ПУТНО ОСИГУРАЊЕ НА КЛИК

На нашем сајту klikosiguranje.rs можете купити полису путног осигурања ONLINE!

Брзо, једноставно и поуздано! Осигурајте се од нежељених дешавања док сте на путу у иностранству! Куповином путног осигурања можете бити спокојни током боравка у иностранству, јер полисом обезбеђујете да у случају нежељених дешавања трошкове медицинске асистенције покрије осигуравајуће друштво. Ова врста осигурања пружа Вам ефикасну и стручну подршку услед наступања изненадних болести или несрећног случаја. Путно осигурање може се уговорити индивидуално и породично. Такође, уколико често одлазите у иностранство, можете уговорити полису на дужи врменски период, како би сваки Ваш пут био осигуран у оквиру дефинисаног трајања и висине покрића.


ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Добровољно здравствено осигурање пружа Вам ефикасну и комфорну медицинску заштиту и могућност најквалитетнијег лечења у великом броју државних и приватних здравствених установа. Сви прегледи заказује се преко call centra, брзо и једноставно, без чекања и непредвиђених одлагања. Зависно од пакета који одаберете, осигуравајуће друштво покрива трошкове лечења.


ОСИГУРАЊЕ ДОМАЋИНСТВА

Осигурање домаћинства подразумева осигурање стамбених објеката (кућа, станова, викендица...) од ризика који могу да се догоде. Предмет осигурања такође могу бити и ствари које се налазе у објекту. Осигурање имовине, куће или стана јесте начин да клијенти заштитите свој кров над главом од евентуалних несрећа и да се новчано обезбеде од штете. Осигуравајуће куће у Србији нуде широку палету услуга у овом сегменту, а имовину је могуће осигурати од великог броја ризика. У зависности од тога за коју се осигуравајућу кућу клијент одлучи могуће је уговорити и додатне ризике као што су осигурање од одговорности према трећим лицима или осигурање од незгоде чланова домаћинства.


Осигурање од ауто-одговорности

Осигурање од ауто-одговорности је законски обавезно осигурање које се закључује приликом регистрације моторних возила. Овим осигурањем је покривена одговорност власника, односно корисника, када употребом моторног возила причини штету трећим лицима услед смрти, телесне повреде, нарушавања здравља, уништења или оштећења ствари. У случају да уговорите осигурање од ауто-одговорности, осигуравач код којег сте уговорили ће уместо Вас надокнадити све материјалне и нематеријалне штете које претрпе трећа лица ако до саобраћајне несреће дође Вашом кривицом.


Каско осигурање

Уговором о каско осигурању осигуравач се обавезује да надокнади материјалне штете на осигураном возилу те другим осигураним предметима у возилу и на возилу, ако те штете настану због остварења осигураног ризика, а осигураник се обвезује да за то плати премију осигурања. Каско осигурањем су покривене делимичне и тоталне штете на возилу, као и ризик од крађе возила. Код већине осигуравача постоје искључења уколико је штета настала услед претицања преко пуне линије или услед проласка кроз црвено светло, док је код свих искључено уколико је возач био у алкохолисаном стању или под дејством наркотика.


Помоћ на путу

Производ Помоћ на путу обезбеђује Вам брзу и ефикасну асистенцију уколико дође до непредвиђених околности које могу да утичу на возаче и возила на путевима широм Србије и Европе. У случају механичког или електричног квара на возилу, саобраћајне незгоде или неке друге незгоде због које осигурано возило не може да се креће (губитак кључева, недостатак или лош квалитет горива, издувани пнеуматици, итд.) довољно је да позовете контакт центар који је наведен на полиси и биће вам пружена адекватна помоћ у најкраћем могућем року.


Осигурање имовине правних лица

Осигурање имовине обухвата осигурање од ризика који могу да угрозе вашу покретну и непокретну имовину. Најчешће су покривени ризици од пожара, удара грома, експлозије, олује, града, поплаве или бујице, изливања из водоводних или канализационих цеви, клизања тла, одроњавања земљишта, снежне лавине, провалне крађе и разбојништва, јавних манифестација и демонстрација, итд. Услови и покрића се разликују од осигуравача до осигуравача. Овај вид осигурања се разликује од осигурања домћинства у томе што је много више фрагментисана покривеност ризика, јер је и предмет осигурања сложенији.


Осигурање од одговорности

Осигурањем опште одговорности осигурава се законска грађанска одговорност Вас као осигураника за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећег лица. Покривена је одговорност за штете које настану из Ваших послова и активности и/или из поседовања ствари и/или из правног односа и/или из одређеног својства као извора опасности. У то спада нпр. одговорност из коришћења, поседовања, закупа или плодоуживања земљишта, зграда и просторија које се користе за обављање делатности, одговорност из коришћења објеката који служе вашим радницима и сл. Ако се посебно уговори, покривена је и одговорност за штету насталу због крађе ствари и за чисто финансијску штету, као и одговорност за штете услед загађивања тла и воде.


Осигурање од незгоде

Осигурањем од незгоде покривени су сви изненадни и од воље осигураника независни догађаји који, делујући углавном споља и нагло на тело осигураника, имају за последицу његову смрт, потпуни или делимични инвалидитет, нарушење здравља које захтева лекарску помоћ или пролазну неспособност за рад. Код већине осигуравајућих кућа осигураници су покривени 24 часа дневно. Свако физичко или правно лице може уговорити осигурање незгоде према својим жељама или потребама. Услове осигурања и висину осигураних сума споразумно утврђују уговарач осигурања и осигуравач.