НЕЗАВИСНО СТРУЧНО ОБЈЕКТИВНО

посредовање у осигурању са комплетним приступом
свим производима и условима на тржишту

ПОСРЕДНИК У ОСИГУРАЊУ

ОСИГУРАВАЈУЋЕ
ДРУШТВО

Преузимач ризика

Одговор за преузете ризике

Одговара свом менаџменту
и акционарима

Креира своје производе и услуге

Нуди искључиво своје производе

Преузима ризик по својој цени

ПОСРЕДНИК

Саветодавац

Професионално одговоран
за дате информације

Независан - одговоран клијенту

Представља производе својих партнера

Доступни су сви производи
са тржишта осигурања

Пласира ризик по најповољнијим условима

Услуга независног и стручног посредника са свеобухватним познавањем тржишта осигурања Вама као клијенту пружа додатну вредност која се огледа у стручном одабиру понуда, које су увек у складу са Вашим потребама и могућностима. Посредник има задатак да Вам представи и растумачи све услове и карактеристике жељене врсте осигурања. Професионално и поуздано, у договору са Вама бирамо најпримереније и најповољније решење.

НАШЕ УСЛУГЕ

АНАЛИЗА
ИЗЛОЖЕНОСТИ
РИЗИЦИМА
ПРЕДЛАГАЊЕ
ПРОГРАМА
ОСИГУРАЊА
ПРЕГОВОРИ СА
ОСИГУРАВАЧИМА
ПРЕПОРУКЕ
ЗА ШТЕДЊУ
КРОЗ ЖИВОТНО
ОСИГУРАЊЕ
ПОМОЋ
КОД ПРИЈАВЕ
ШТЕТЕ
ПРУЖАЊЕ
ИНФОРМАЦИЈА

Велики избор и познавање комплетне понуде на тржишту осигурања омогућава нам да најефикасније заштитимо Вашу имовину, пословну инвестицију, финансијску сигурност Вас и Ваше породице, да Вам понудимо квалитену здравствену заштиту, сигурно путовање....

ЕКСПЕРТСКО САВЕТОВАЊЕ

Подразумева избор најоптималнијег решења за Вас када су у питању: врста осигурања, датум почетка, период трајања, услови, допунскa покрића, лимит покрића и други битни елементи за закључење квалитетне полисе. Процена се врши на основу анализе тренутних околности и потреба, а у складу са Вашим могућностима и жељама, са циљем оптимизације Ваших трошкова.


КОМПЛЕТНО РЕШЕЊЕ

Након иницијалног договора и прикупљања свих потребних информација за формирање адекватне понуде, наши стручњаци представиће Вам комплетан предлог осигурања. Након Вашег одобрења, приступамо процедури закључења одабраног програма осигурања.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ

Наша одговорност према Вама не престаје након потписивања уговора. Пратимо и управљамо Вашим ризицима и пружамо Вам комплетну подршку у случајевима када Вам је најпотребнија. Током целокупног трајања уговорног периода, наши стручни консултанти врше анализу и пријављивање нових ризика ради превенције штете, као и за случај модификације покрића.


ПОМОЋ У ПРИЈАВИ ШТЕТЕ

У случају евентуалног настанка штете, наши брокери ће обезбедити правовремену пријаву штете и испратити њену обраду, што подразумева излазак овлашћеног проценитеља на лице места, као и све пратеће административне послове који могу да проистекну из настале ситуације.