Poslovanje sektora osiguranja

Narodna banka Srbije vrši nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja i redovno obajavljuje izveštaj o poslovanju sektora osiguranja. Za klijente koji osiguravaju svoju imovinu, svoj život, itd. važno je da znaju kakvi su parametri poslovanja osiguravajućih kuća u Srbiji.

U izveštaju NBS za prvo tromesečje 2017. godine, koji je dostupan javnosti  na sajtu NBS, nalazimo, između ostalog, sledeće podatke: 

ukupna premija u prvom kvartalu 2017. godine iznosila je 24,1 milijardu dinara, što predstavlja rast od 10,0% u odnosu na isti period prethodne godine

– u strukturi premije neživotna osiguranja učestvuju sa 76,3%, a životna osiguranja sa 23,7%

– ostvaren je rast bilansne sume sektora osiguranja za 10,8% i ona iznosi 227,6 milijardi dinara

– ostvaren je rast kapitala od 12,2% i on iznosi 50,9 milijardi dinara

– ostvareno je povećanje tehničkih rezervi od 10,4%, koje iznose 156,7 milijardi dinara

Možemo konstatovati da sektor osiguranja beleži rast relevantnih parametara.

Izdvojićemo neke od pokazatelja poslovanja:

– Adekvatnost kapitala

Solventnost društva za osiguranje zavisi od dovoljnosti tehničkih rezervi za preuzete obaveze kao i od ispunjenosti uslova koji se odnose na adekvatnost kapitala, a utvrđeni su kao odnos zahtevane i raspoložive margine solventnosti. Raspoloživa margina solventnosti sektora osiguranja (društva za osiguranje i društva za reosiguranje) na dan 31. mart 2017. godine u Srbiji je iznosila 38,7 milijardi dinara, a zahtevana margina solventnosti 15,6 milijardi dinara.

– Investiranje sredstava tehničkih rezervi

U cilju obezbeđenja zaštite interesa osiguranika i trećih oštećenih lica, odnosno blagovremene isplate šteta, nije dovoljno samo formiranje adekvatnog nivoa tehničkih rezervi, već i njihovo ulaganje na način koji obezbeđuje očuvanje i uvećanje njihove realne vrednosti, a radi stvaranja uslova za izmirenje preuzetih obaveza u celini i u roku kako u sadašnjem, tako i u budućem periodu. Da bi bilo sposobno da odgovori svojim obavezama, društvo je dužno da sredstva investira na način da vodi računa o profilu rizika limitima tolerancije rizika (kvalitativnim i kvantitativnim), primenom svoje investicione politike.

Posmatrano ukupno u Srbiji za sva društva za osiguranje tehničke rezerve neživotnih osiguranja u prvom tromesečju 2017. godine, najvećim delom bile su uložene u državne hartije od vrednosti 70,1%, a zatim u depozite kod banaka i gotovinu 12,0%, nekretnine 6,6% i potraživanja za nedospele premije 2,7%. U strukturi investiranja tehničkih rezervi životnih osiguranja najzastupljenije je ulaganje u državne hartije od vrednosti sa 96,2%, a zatim slede deponovanje kod banaka i gotovina sa 2,0%.

– Likvidnost

Da bi društvo bilo u stanju da odgovori obavezama ono mora voditi računa kako o usklađenosti sredstava i obaveza po ročnosti, tako i o utrživosti i kvalitetu svojih sredstava. Obzirom da su visina i trenutak nastanka pojedinačnih šteta neizvesni, društvo mora pažljivo da planira strukturu svojih sredstava pre svega za izmirenje obaveza po štetama, a onda i ostalih obaveza. Posmatrano prema pokazatelju usklađenosti likvidne aktive i obaveza u sektoru osiguranja (društva za osiguranje i društva za reosiguranje) u prvom tromesečju 2016. godine je iznosio 142,9%, a u prvom tromesečju 2017. godine 151,9%. Kretanje ovog pokazatelja ukazuje na dovoljnost likvidnih sredstava za izmirenje kratkoročnih obaveza u sektoru osiguranja.

Izvor: www.nbs.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.